Regulamin

Sklep internetowy Dietetyk dziecięcy radzi  działający pod adresem https://dietetykdzieciecyradzi.pl należy do firmy „Qbik Solutions Jacek Kubik” z siedzibą we Łodzi, 92-439, ul. Jagienki 3 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7281900241 oraz numerem REGON 472066973.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@dietetykdzieciecyradzi.pl

Regulamin obowiązuje od 5.01.2021 r.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

2) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dietetykdzieciecyradzi.pl

5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://dietetykdzieciecyradzi.pl/sklep

6) Sprzedawca – Jacek Kubik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Qbik Solutions Jacek Kubik” z siedzibą w Łodzi, 92-439, ul. Jagienki 3 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7281900241.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

§ 3

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:

1) przesyłka elektroniczna w formie e-maila

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) przelew bankowy realizowany przez Blue Media

3) płatność kartą

– Visa

– Visa Electron

– MasterCard

– MasterCard Electronic

– Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 4

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Umowę uznaje się za niezawartą w przypadku niezapłacenia w podanym terminie.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci karty to realizacja zamówienia rozpocznie się po autoryzacji płatności. 
 4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 5. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 6. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie
 8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia  i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
 10. Czas dostawy zamówienia do Kupującego liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu. 

 

§ 5

Odstąpienie od umowy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Warunkiem jest wyrażenie zgody na zakup bez prawa zwrotu. 

W przypadku zakupu produktów fizycznych:

 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 5. Konsument i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną  przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 

 

§ 6

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego po wysłaniu emaila na adres zuzanna.antecka@gmail.com, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 1. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

Regulamin obowiązujący do 4.01.2021 r. 

“My first thought was, who am I to teach?”

– Mary Kate McDevitt, Skillshare teacher with 50,000 students

WATCH VIDEO

TRUSTED BY OVER 6000+ STUDENTS

Join our community of students around,the world helping you succeed.

GET STARTED

 “ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress . ”